Valorificarea raportului de expertiză

Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă de filă, inclusiv anexele. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acesteia în termenul legal sau contractual. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către nici una din părțile interesate în efectuarea expertizei contabile.

De regulă, raportul de expertiză contabilă se întocmește în două exemplare originale, unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile și unul rămâne la expertul contabil care a efectuat expertiza contabilă. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul acestuia solicită acest lucru.

Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru judecată. Raportul depus la instanțele de judecată trebuie să aibă viza de verificare a filialei CECCAR. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul și la termenul prevăzut în contract.

Pentru a fi administrată ca probă în justiție, expertiza contabilă trebuie să prezinte un nivel calitativ ridicat, să contribuie eficient la soluționarea cauzei. Expertiza contabilă judiciară nu are forță probantă absolută, ponderea ei în rezolvarea cauzei fiind egală cu orice alt mijloc de probă, deci eficiența ei ca mijloc de probă este determinată de contribuția sa la soluționarea cauzei. Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiză contabilă revine organului care a dispus efectuarea expertizei, deoarece aceasta răspunde de hotărârea ce se pronunță pe baza probelor.

Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însușirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. Sunt și situații în care, după examinarea expertizei contabile judiciare, beneficiarul să ajungă la concluzia că raportul este necorespunzator. În aceste situații, organul care a dispus expertiza, poate dispune, la cererea părților sau din oficiu, măsuri de refacere sau de completare a expertizei. Acest lucru se poate realiza prin:

– lămuriri verbale date de către expert în fața instanței de judecată, lămuriri scrise printr-un supliment la expertiză sau dispunerea unei noi expertize efectuate de către alt expert contabil.