Obiectivele expertizei contabile

Ca principiu, natura și obiectivul verificărilor sau expertizelor contabile pot să rezulte din:

– mandatul primit

– prevederile unor texte de lege

– împrejurarile care au determinat lucrarea

Determinarea naturii și a obiectului lucrării este nemijlocit legată de modul de incredințare a mandatului. În cazul expertizelor contabile problema se pune în două moduri distincte și anume:

– la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de către beneficiarul expertizei, mandatul fiind încredințat prin semnarea contractului

– la expertizele contabile judiciare desemnarea expertului se face tot de către beneficiari, dar cu respectarea unor proceduri speciale, prin încheiere de ședință sau ordonanța de numire. De asemenea la expertizele judiciare pot participa și alți experți decât cei numiți oficial, respectiv experții recomandați de către părti.

Încredințarea mandatului trebuie să aiba în vedere și eventualele incompatibilități ale experților.

În ceea ce privește fixarea obiectivelor , se face sub aspect procedural în mod diferit în litigiile civile față de cele penale. Această etapă are o importanță foarte mare în calitatea raportului de expertiă contabilă.

Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmărire penală ori instanța de judecată, la cerere, sau din oficiu, când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului, sunt necesare cunoștințele unui expert contabil.

Obiectivele expertizei contabile, respectiv întrebările la care trebuie să răspundă expertul se stabilesc după cum urmează:

  1. în cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de către partea/parțile interesate sau de către instanța de judecată, expertul contabil fiind informat despre acestea prin încheierea de ședința prin care este desemnat să efectueze expertiza în cauza respectivă.
  2. în cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmează să răspundă expertul se desfășoară în două etape astfel:
  3. a) încuviințarea probei și stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului și fixarea unui termen când se citează părțile împreună cu expertul numit și analiza sumară a dosarului de către expertul contabil
  4. b) punerea în discuția părților și a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie să raspundă, atenționarea asupra faptului că are dreptul să facă observații și să solicite modificarea obiectivelor, să completeze obiectivele în prezența părților.

Expertizele contabile pot fi dispuse în dosare civile/penale care judecă unele cauze cum sunt:

– stabilirea cotei părți ce revine fiecărui soț în cazul unui proces de partaj, ca urmare a divorțului, când soții au achiziționat bunuri comune în timpul căsătoriei

– solicitarea de recalculare a drepturilor de pensie pentru un contestatar al pensiei

– contestarea unor sume cuprinse în procesul verbal de control întocmit de organele fiscale, după respingerea contestației depuse de către contribuabil la organul fiscal respectiv, conform codului de procedură fiscală

– stabilirea unui prejudiciu într-un dosar de delapidare din gestiune sau gestiune frauduloasă

– actualizarea unor sume acordate cu titlu de împrumut de către o persoană fizică unei alte persoane fizice, în baza unui contract de împrumut , urmat de nerestituirea la termen a sumelor datorate.