Notele la situaţiile financiare

Informaţiile publicate în notele la situaţiile financiare trebuie să prezinte:

  • informaţii despre bazele de întocmire a situaţiilor financiare şi despre politicile contabile specifice utilizate;
  • informaţiile cerute de IFRS-uri care nu sunt prezentate în situaţiile financiare; şi
  • informaţii care nu sunt prezentate în situaţiile financiare, dar care sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre ele.

O entitate trebuie să prezinte notele, pe cât posibil, într-un mod sistematic. În fiecare element din situaţiile poziţiei financiare şi a rezultatului global, din situaţia rezultatului global separat (dacă se prezintă), din situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi din situaţia fluxurilor de trezorerie o entitate trebuie să facă trimiteri la informaţia corespunzătoare din note.

Pentru a ajuta utilizatorii să înţeleagă situaţiile financiare şi să le compare cu situaţiile financiare ale altor entităţi, o entitate prezintă, în mod normal, notele în următoarea ordine:

  1. o situaţie a conformităţii cu IFRS-urile;
  2. un rezumat al politicilor contabile semnificative aplicate;
  3. informaţii justificative pentru elementele prezentate în situaţiile poziţiei financiare şi a rezultatului global, în situaţia rezultatului global separat (dacă se prezintă), şi în situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie, în ordinea în care este prezentată fiecare situaţie financiară şi fiecare element-rând; şi
  4. alte prezentări, inclusiv:
  • datorii contingente şi angajamente contractuale nerecunoscute; şi
  • informaţii nefinanciare, de exemplu, obiectivele şi politicile gestionării riscului financiar ale entităţii.