Expertiza contabilă judiciară

Expertul contabil, pentru a putea efectua expertize contabile judiciare și/sau extrajudiciare, trebuie să fie membru al Corpului, înscris în Tabloul Corpului, care se publică anual în Monitorul Oficial al Romaniei. Orice solicitant de expertize contabile are dreptul să contacteze pe oricare dintre experții contabili nominalizati în Monitorul Oficial al Romaniei. În raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile și expertul contabil, acesta din urmă trebuie să se legitimeze cu carnetul de expert contabil, vizat la zi.

Cum, în majoritatea cazurilor, expertizele contabile sunt lucrări cu caracter de urgență, mai ales pentru solcitanți, contactarea experților contabili trebuie să fie o subetapă distinctă și premergătoare numirii experților contabili, pentru a nu se prelungi nejustificat perioada necesară elaborării expertizelor contabile. Solicitantul expertizei contabile trebuie să se asigure în prealabil că expertul contabil contactat are disponibilitatea să efectueze expertiza contabilă ce urmează a fi solicitată.

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptățite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.

Conform codului de procedură civilă, art 201-214, instanțele de drept civil, atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experți contabili, pot numi, la cererea părților sau din oficiu, unul sau trei experți contabili, prin Încheiere de sedință, care trebuie sa cuprindă:

– numele expertului contabil/experților contabili numiți din oficiu sau la cererea părților în proces

– obiectivele (intrebările) la care expertul trebuie să răspundă. Acestea trebuie să fie formulate, concis, fără echivoc, și fără a se solicita expertului contabil să se pronunțe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecății

– termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă, ținându-se seama de faptul că raportul trebuie depus la instanța care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. Dacă termenul inițial este considerat de către expert inadecvat, expertul contabil este îndreptățit să solicite instanței un termen adecvat, minim necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare.

În cazul expertizelor contabile judiciare dispuse în dosarele penale, numirea expertului contabil se face prin Ordonanță de numire, emisă de organul de cercetare sau de judecată, care conține aceleași elemente ca și încheierea de ședință în cazul dosarelor civile.