Expert contabil

Profesia/activitatea de expert contabil poate fi desfășurată de persoana care are calitatea de expert contabil ori se poate constitui în societate comercială conform legii cu respectarea următoarelor condiții[1]:

 1. să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
 2. majoritatea acționarilor sau asociaților să fie experți contabili și să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale;
 3. consiliul de administrație al societății comerciale să fie ales în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;
 4. acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală.

Accesul la profesia de expert contabil se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului[2].

Se poate prezenta la examenul de admitere pentru urmarea stagiului de dobândire a calității de expert contabil persoana care îndeplinește următoarele condiții[3]:

 1. are capacitate de exercițiu deplină;
 2. are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;
 3. nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.

 

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate și are următoarele competențe profesionale[4]:

 1. a) organizează și conduce contabilitatea,
 2. b) supraveghează gestiunea societăților comerciale,
 3. c) întocmește situațiile financiare și efectuează expertize contabile.

Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor și recomandărilor sale, expertul contabil întocmește raport[5].

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări[6]:

 1. ține sau supraveghează contabilitatea și întocmește sau verifică și semnează situațiile financiare;
 2. acordă asistență privind organizarea și ținerea contabilității;
 3. efectuează analize economico-financiare și evaluări patrimoniale;
 4. efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege;
 5. execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă și informatică;
 6. îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale;
 7. acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;
 8. efectuează pentru persoane fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate.

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitățile[7] de audit financiar, consultanță fiscală și evaluare numai după dobândirea, în conformitate cu prevederile legale cu privire la modul de dobândire a calității de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.

Experților contabili le este interzis[8] să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență ori în situația în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soți ai administratorilor.

Experții contabili garantează[9] răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuții la fondul de garanții.

Relațiile[10] experților contabili și societăților comerciale de profil cu clienții se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

Experții contabili răspund[11], în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil și penal, după caz, potrivit legii. Limitele răspunderii civile a experților contabili se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condițiile legii, în funcție de uzanțele interne și internaționale ale profesiei contabile.

Sancțiunile disciplinare[12] ce se aplică experților contabili, în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt următoarele:

 1. mustrare;
 2. avertisment scris;
 3. suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;
 4. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

Abaterile în funcție de care se aplică sancțiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

[1] OG 65/1994, art.9, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[2] OG 65/1994, art.3, alin.1, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[3] OG 65/1994, art.4, alin.1, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[4] OG 65/1994, art.2, alin.1, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[5] OG 65/1994, art.2, alin.1, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[6] OG 65/1994, art.6, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[7] OG 65/1994, art.7, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[8] OG 65/1994, art.12, alin.1, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[9] OG 65/1994, art.13, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[10] OG 65/1994, art.14, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[11] OG 65/1994, art.16, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[12] OG 65/1994, art.17, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi