Exercitarea profesiei contabile

Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie și  să se manifeste liber față de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea și , în general, cu independența profesională.

Exercitarea profesiei de expert contabil și  de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independenței profesiei; expertul contabil și  contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se gaseasca în și tuația de conflict de interese și  în nicio altă și tuație care ar putea aduce atingere integrității și  obiectivității sale.

Relațiile experților contabili, contabililor autorizați și  societăților comerciale de profil cu clienții se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitată individual, prin cabinete, sau printr-o societate comercială de profil inființată potrivit legii.

În exercitarea profesiei experții contabili și contabilii autorizați răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.

Pentru onorariile stabilite prin contract încheiat cu agenții economici se emit de către societățile comerciale, la terminarea lucrărilor, facturi sau chitanțe, potrivit legii.

Potrivit legii, obligația calculării și  vărsării impozitului aferent sumelor plătite experților contabili și contabililor autorizați individuali drept onorarii de către societăți comerciale revine acestora.

Încasarea onorariului se va face de executantul lucrării direct de la beneficiar, în cazul în care acesta este persoană juridică, după ce s-a reținut impozitul pe venit spre a se vărsa la buget.

În cazul în care onorariul se încasează de la o persoană fizică, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul încasat și  la depunerea acestuia la organismul autorizat să îl incaseze.

Societățile comerciale de expertiză contabilă și societățile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai mulți asociați ori acționari. Acestea execută întreaga gamă de lucrări prevăzute de lege, cu respectarea dispozițiilor legale.

În cazul în care experții, membri sau colaboratori ai unei societăți comerciale de expertiză, sunt solicitați și  numiți să efectueze expertize judiciare, operațiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor lucrări, inclusiv TVA, în contul acestei societăți. Aceasta este raspunzătoare, alături de membrul său colaboratorul său, de calitatea lucrării pe care o vizează.

În același timp, este obligată să rețină și  să vireze impozitul legal datorat bugetului.

Contractele de muncă se încheie în forma scrisă, între titularul cabinetului individual, respectiv administratorul societății comerciale de expertiză, și  fiecare expert contabil sau contabil autorizat.

Lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către experții contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii sunt:

 • a) ținerea sau supravegherea contabilității și întocmirea situațiilor financiare;

– acordarea asistenței privind organizarea și ținerea contabilității, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

– elaborarea și  punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unității, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune și  control prin buget, în baza și cu respectarea normelor generale;

 • b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

– analiza structurilor financiare;

– analiza gestiunii financiare și a rentabilității capitalului investit;

– tehnici de analiză și de gestiune a fondului de rulment;

– sistem de credit – leasing, factoring etc;

– elaborarea de tablouri de finanțare și  planuri de trezorerie;

– elaborarea de tablouri de utilizări și resurse;

– asistență în prevenirea și înlăturarea dificultăților unității;

 • c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:

– diagnostic financiar – creșterea, rentabilitatea, echilibrul și riscurile financiare;

– audit intern – organizarea sau controlul regularității și  sincerității sistemului;

– studii, asistență pentru realizarea de investiții financiare;

– audit statutar și certificarea bilanțului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;

 • d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaționale de evaluare, ca:

– evaluări de bunuri și active patrimoniale;

– evaluări de intreprinderi și de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donații sau la cererea celor interesati;

– evaluări de elemente intangibile;

 • e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege, ca:

– expertize amiabile (la cerere);

– expertize contabil-judiciare;

– arbitraje în cauze civile;

– expertize de gestiune;

 • f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

– întocmirea de situații periodice;

– consolidarea conturilor și  bilanțului;

– întocmirea de planuri de finanțare pe termen mediu și  lung;

 • g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:

– studii și consultații pe probleme de ordin fiscal;

– participarea la întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale;

– asistența în probleme de TVA și impozite;

– fiscalitate imobiliară;

– asistență în aplicarea tarifului vamal;

– asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;

– vizarea declarațiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;

 • h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă și informatică, cum ar fi:

– organigrame, structuri, definiri de funcții;

– legături între servicii, circulația documentelor și informațiilor;

– mecanizarea și automatizarea prelucrării informațiilor, alegerea echipamentelor;

– analiza și organizarea fluxului informațional;

– alegerea softurilor necesare;

– formarea profesională continuă;

– contribuții la protecția patrimoniului unității;

 • i) îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale, conform preve­derilor legale;
 • j) îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară și faliment, cum ar fi:

– efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale;

 • k) acordarea de asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale, cum ar fi:

– activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

– studii de fezabilitate la înființarea intreprinderilor;

– activități ale holdingurilor;

 • l) efectuarea pentru persoane fizice și juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoștințe de contabilitate;
 • m) alte activități și servicii pentru intreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum și altele stabilite de Biroul Permanent al Consiliului Superior.

Lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizați în cadrul contractelor de prestări de servicii, individual sau prin societăți comerciale de contabilitate, sunt:

– ținerea contabilității financiare și de gestiune;

– pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situațiilor financiare;

– lucrări, declarații și operațiuni fiscale lunare și  trimestriale (altele decât situațiile financiare anuale ale societăților comerciale), lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente și asociații familiale etc.;

– atribuții de cenzor la asociații de proprietari/locatari, CAR-uri și diferite asociații, fundații etc. fără scop patrimonial.

 

Sursa: Regulament de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România