Dispunerea expertizei contabile

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părților în fazele de instrumentare și de judecată ale unor cauze civile și/sau comerciale, atașate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare.

În cazul expertizelor contabile judiciare penale, organele care dispun proba cu expertiză contabilă, se raportează numai la reglementările procedurale cuprinse în Codul de procedură civilă, respectiv codul de procedură penală, reglementat și de Ordonanța de guvern nr. 2/2000. În aceste cazuri, încheierea de ședință (în cazul proceselor civile) sau ordonanța de numire (în cazul dosarelor de cercetare penala) ține loc de contract.

Substituirea Contractului de prestări servicii de către Încheierea de ședință, respectiv Ordonanța de numire, este acceptată numai pentru expertul contabil numit din oficiu. Experții contabili recomandați de către părțile aflate în litigiu, de regulă întocmesc cu părțile pe care le reprezintă un contract de prestări servicii.

Expertizele contabile extrajudiciare se execută în baza unor contracte de prestări servicii, care conțin clauzele uzuale ale unui contract (identificarea părților, stabilirea obiectivelor, obligațiile părților, prețul serviciilor, clauza de confidențialitate a expertului contabil, data și locul întocmirii, semnături).

Conform art.118 alin.(2) și (3) din Codul de procedură penală, expertul contabil este numit de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată, fiecare dintre părți având dreptul să ceară ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei contabile. În dosarele penale prezența expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este obligatorie, conform art.120 din Codul de procedură penală. Potrivit acestui articol “Organul de urmărire penală sau instanța de judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fixeaza un termen la care sunt chemate părțile, precum și expertul, dacă acesta a fost desemnat de organul de urmărire penală sau de instanță. La termenul fixat se aduce la cunostința părților și a expertului obiectivul expertizei și întrebările la care expertul trebuie să răspundă, și li se pune în vedere că au dreptul să facă observații cu privire la aceste intrebări și că pot cere modificarea sau completarea lor. Părțile mai sunt încunoștiințate că au dreptul să ceară numirea și a câte unui expert recomandat de către fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.  După examinarea obiecțiilor și a cererilor făcute de părți și expert, organul de urmărire penală sau instanța de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, încunoștiințându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe parțile”.

Actul procedural de numire a expertului contabil în dosarele penale este Ordonanța emisă de organul de urmărire penală sau de Parchetele de pe lângă instanțele de judecată, după caz. Aceste ordonanțe conțin un “Dispozitiv” în care sunt nominalizate persoanele implicate și infracțiunile pentru care sunt cercetate, alături de care trebuie să se regăsească cele patru paragrafe:

– Numele expertului/experților contabil/contabili numiți din oficiu și/sau la cererea părților

– Obiectivele (întrebările) la care trebuie să răspundă expertul/experții contabil/contabili

– Termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiză contabilă

– Onorariul (plata) stabilit expertului contabil

În cazul expertizelor contabile judiciare civile, dispunerea numirii experților contabili în dosarele civile, conform art.202 din Codul de procedură Civilă prevede ca “experții se vor numi de către instanță, dacă părțile nu se învoiesc asupra numirii lor. Încheierea de numire va statornici și plata experților”. Rezultă că procedura civilă permite contactarea experților contabili direct de către părți, care au dreptul să propună instanței numirea lor. În cele mai multe situații părțile nu convin asupra numirii expertului contabil, astfel încât instanța civilă procedează la numirea expertului. Numirea se face prin Încheiere de sedință, care trebuie să cuprindă cel puțin urmatoarele paragrafe:

– Identificarea expertului/experților contabil/contabili numiți din oficiu și/sau la cererea părților

– Obiectivele (întrebările) la care trebuie să răspundă expertul/experții contabil/contabili

– Termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiză contabilă

– Onorariul (plata) stabilit expertului contabil

Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres dacă la ședința în care are loc numirea expertului acesta trebuie să fie prezent.