Datorii curente şi necurente

O datorie constituie un element curent al bilanţului, atunci când trebuie să fie rambursată:

  • fie în cadrul ciclului normal de exploatare al întreprinderii;
  • fie la o scadenţă în cadrul următoarelor douăsprezece luni care succed datei închiderii exerciţiului.

Toate celelalte datorii sunt datorii necurente.

Unele datorii curente, precum datoriile comerciale, cele legate de relaţiile cu salariaţii sau de alte costuri operaţionale, fac parte din necesarul în fond de rulment utilizat în ciclul normal de exploatare al întreprinderii. Astfel de elemente, ca şi în cazul activelor, sunt clasificate în categoria „curente”, chiar dacă ele trebuie să fie rambursate peste o perioadă mai mare de un an.

Alte datorii curente nu sunt rambursate în cadrul ciclului normal de exploatare, dar trebuie să fie decontate în următoarele douăsprezece luni, care succed datei închiderii exerciţiului. Este cazul, de exemplu, al părţii rambursabile pe termen scurt din împrumuturile purtătoare de dobânzi, al creditelor bancare pe termen scurt, dividendelor de plătit, impozitelor asupra beneficiilor de plătit şi altor creditori necomerciali.

Datoriile purtătoare de dobânzi, care generează o finanţare pe termen lung a necesarului în fond de rulment, sunt elemente necurente ale datoriilor, pentru partea lor scadentă la o dată superioară unui an.

O întreprindere trebuie să continue să încadreze datoriile sale pe termen lung purtătoare de dobânzi în categoria datoriilor necurente, chiar dacă ele trebuie să fie decontate în următoarele douăsprezece luni care se succed datei închiderii exerciţiului, în situaţia în care:

  • este vorba despre datorii care, în momentul contractării lor, erau datorii pe termen lung;
  • întreprinderea în cauză intenţionează să refinanţeze aceste datorii, printr-o datorie pe termen lung;
  • această intenţie este confirmată de existenţa unui contract de refinanţare sau de reeşalonare a scadenţelor, încheiat înainte ca situaţiile financiare să fi fost aprobate.

Mărimea datoriilor pe termen scurt clasificate în categoria datoriilor necurente, în virtutea regulii expuse anterior, este indicată în notele explicative, concomitent cu informaţiile care justifică această prezentare.

Un împrumut poate să fie supus unor condiţii a căror nerespectare de către debitor autorizează creditorul să solicite plata integrală a datoriei, în orice moment. În acest caz, datoria este considerată necurentă, atunci când sunt îndeplinite următoarele două condiţii:

  • creditorul a acceptat să nu recurgă la utilizarea clauzei de exigibilitate imediată;

este puţin probabil ca debitorul să fie din nou în imposibilitatea de a face faţă condiţiilor împrumutului, în cursul următoarelor douăsprezece luni care se succed datei închiderii exerciţiului.