IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare

IAS 1  Prezentarea situatiilor financiare

Obiectivul prezentului standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situațiilor financiare cu scop general, pentru a asigura comparabilitatea atât cu situațiile financiare ale entității pentru perioadele precedente, cât și cu situațiile financiare ale altor entități. Pentru a realiza acest obiectiv, prezentul standard prevede dispoziții generale pentru prezentarea situațiilor financiare, orientări pentru structura acestora și dispoziții minime privind conținutul lor. Recunoașterea, evaluarea și prezentarea tranzacțiilor specifice și a altor evenimente sunt tratate în alte standarde…

Read More

Evenimentele ulterioare datei bilanţului

Evenimentele ulterioare datei bilanţului

Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, atât favorabile cît şi nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru publicare. Sunt identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului: evenimente care confirmă sau infirmă unele condiţii/circumstanţe existente la data bilanţului (evenimente ulterioare datei bilanţului care necesită ajustare); evenimente care indică circumstanţe ce au apărut ulterior datei bilanţului (evenimente ulterioare datei bilanţului care nu necesită ajustare). Evenimentele la…

Read More

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilanțului

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilanțului

IAS 10 are drept obiectiv stabilirea următoarelor elemente: momentul în care o entitate trebuie să-şi ajusteze situaţiile financiare pentru evenimente ulterioare datei bilanţului; informaţiile pe care o entitate trebuie să le prezinte referitoare la data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru publicare, precum şi la evenimentele ulterioare datei bilanţului. IAS 10 solicită ca o entitate să nu îşi întocmească situaţiile financiare pe baza principiului continuităţii activităţii atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului indică faptul…

Read More

modificări de estimări contabile

modificări de estimări contabile

O modificare a estimării contabile reprezintă o ajustare a valorii contabile a unui activ sau a unei datorii, sau valoarea consumului periodic al unui activ, care rezultă din evaluarea situaţiei prezente a activelor şi datoriilor şi a beneficiilor şi obligaţiilor viitoare preconizate asociate acestora. Modificările estimărilor contabile rezultă de pe urma noilor informaţii sau a noilor evoluţii şi, în consecinţă, nu reprezintă corectări ale erorilor. Omisiunile sau declaraţiile eronate privind elementele sunt semnificative dacă acestea…

Read More

IAS 8 – Metode contabile, modificări de estimări

IAS 8 – Metode contabile, modificări de estimări

Obiectivul IAS 8 este de a prescrie criteriile de selecţie şi de modificare a politicilor contabile, împreună cu tratamentul contabil şi prezentarea informaţiilor privind modificări de politici contabile, modificări de estimări contabile şi corectări ale erorilor. Standardul este menit să întărească relevanţa şi fiabilitatea situaţiilor financiare ale unei entităţi, comparabilitatea acestor situaţii financiare în timp şi comparabilitatea cu situaţiile financiare ale altor entităţi. IAS 8 trebuie să se aplice la selectarea şi aplicarea politicilor contabile…

Read More

Fluxuri de trezorerie generate de activităţile de finanţare

Fluxuri de trezorerie generate de activităţile de finanţare

Activităţile de finanţare sunt acele activităţi care antrenează schimbări în mărimea şi structura capitalurilor proprii şi împrumutate ale întreprinderii. Prezentarea separată a acestor fluxuri în tabloul de trezorerie este dată de posibilitatea utilizării lor în previziunea sumelor pe care acţionarii şi creditorii de capitaluri le vor retrage din fondurile (capitalurile) viitoare. Mişcările de trezorerie generate de activităţile de finanţare se referă la: – încasări din emisiunea de acţiuni şi de alte instrumente de capitaluri proprii;…

Read More

Fluxuri de trezorerie generate de activităţile de investiţii

Fluxuri de trezorerie generate de activităţile de investiţii

Norma IAS 7 arată că fluxurile care rezultă din activităţile de investiţii indică în ce măsură plăţile au fost efectuate pentru achiziţia de active destinate să genereze venituri şi fluxuri de trezorerie viitoare. Fluxurile de trezorerie generate de activităţile de investiţii oferă informaţii privind maniera în care întreprinderea îşi asigură perenitatea şi creşterea. Ele se referă la: • plăţi efectuate pentru achiziţia de imobilizări corporale şi necorporale, precum şi a altor active pe termen lung,…

Read More

Fluxurile de trezorerie generate de activităţile de exploatare

Fluxurile de trezorerie generate de activităţile de exploatare

Fluxurile de trezorerie generate de activităţile de exploatare sunt, în mod esenţial, consecinţa principalelor activităţi generatoare de venituri ale întreprinderii şi, ca urmare, ele rezultă din tranzacţiile şi alte elemente care concură la formarea rezultatului net. Din această categorie fac parte: – încasările care decurg din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii; – încasările care provin din redevenţe, onorarii, comisioane şi din alte venituri; – plăţile privind datoriile faţă de furnizorii de bunuri şi…

Read More
1 2