Condiții auditor de calitate

Condiții auditor de calitate

Auditor de calitate poate fi persoana care îndeplinește următoarele condiții: a) este cetățean român și are domiciliul în România; b) are exercițiul drepturilor civile; c) are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani; d) beneficiază de pregătire profesională desăvârșită și face dovada pregătirii sale profesionale continue; e) a avut un comportament personal și profesional ireproșabil de la înscrierea în Corp până în prezent și corespunde cerințelor din punctul de vedere al…

Read More

Deosebiri expertiza și controlul

Deosebiri expertiza și controlul

Principalele deosebiri intre expertiza contabila si controlul financiar sunt urmatoarele: Privite sub aspect organizatoric, organele de control sunt salariații permanenți ai unităților unde lucrează, pe când experții contabili sunt numiți de organele în drept pe timp limitat. Atribuțiile de control constituie pentru organele de control sarcini proprii de muncă, pe când experții efectuează expertize în afara activității lor obișnuite. Activitatea de control se desfășoară în mod permanent, pe când activitatea de expertiză numai atunci când este…

Read More

Asemănări expertiza și controlul

Asemănări expertiza și controlul

Principalele asemanari intre expertiza contabila si controlul financiar sunt urmatoarele: Atât activitatea de control, cât și cea de expertiză au ca obiectiv prioritar apărarea integrității patrimoniului agenților economici și al instituțiilor bugetare sau de alt profil; Ambele activități se efectuează de economiști cu înaltă calificare și cu reputație neștirbită; În principiu, atât organele de control, cât și experții contabili folosesc aceeași sursă de investigații și aceeași metodologie; Ambele activități au la bază aceeasi legislație economico-financiară

Read More

Valorificarea raportului de expertiză

Valorificarea raportului de expertiză

Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă de filă, inclusiv anexele. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acesteia în termenul legal sau contractual. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către nici una din părțile interesate în efectuarea expertizei contabile. De regulă, raportul de expertiză contabilă se întocmește în două exemplare originale, unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile și unul rămâne…

Read More

Dispunerea expertizei contabile

Dispunerea expertizei contabile

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părților în fazele de instrumentare și de judecată ale unor cauze civile și/sau comerciale, atașate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. În cazul expertizelor contabile judiciare penale, organele care dispun proba cu expertiză contabilă, se…

Read More

Expertiza extrajudiciară

Expertiza extrajudiciară

Redactarea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară trebuie să respecte aceleași exigențe ca și redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară, cu unele particularități, cum sunt: a) Raportul de expertiză contabilă judiciară este reglementat procedural (Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală) și nu poate fi efectuat decât de către expertul care a fost desemnat să-l efectueze, un astfel de impediment un există în cazul raportului de expertiza contabilă extrajudiciară, acesta putând fi efectuat și…

Read More

Expertiza contabilă judiciară

Expertiza contabilă judiciară

Expertul contabil, pentru a putea efectua expertize contabile judiciare și/sau extrajudiciare, trebuie să fie membru al Corpului, înscris în Tabloul Corpului, care se publică anual în Monitorul Oficial al Romaniei. Orice solicitant de expertize contabile are dreptul să contacteze pe oricare dintre experții contabili nominalizati în Monitorul Oficial al Romaniei. În raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile și expertul contabil, acesta din urmă trebuie să se legitimeze cu carnetul de expert contabil, vizat la zi….

Read More

Condiții necesare pentru a fi auditor de calitate

Condiții necesare pentru a fi auditor de calitate

Auditor de calitate poate fi persoana care îndeplinește următoarele condiții: a) este cetățean român și are domiciliul în România; b) are exercițiul drepturilor civile; c) are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani; d) beneficiază de pregătire profesională desăvârșită și face dovada pregătirii sale profesionale continue; e) a avut un comportament personal și profesional ireproșabil de la înscrierea în Corp până în prezent și corespunde cerințelor din punctul de vedere al…

Read More

Atribuțiile auditorului de calitate

Atribuțiile auditorului de calitate

Departamentul pentru urmărirea aplicării normelor profesionale și auditului de calitate, denumit în continuare DUANPAC, are următoarele atribuții: a) elaborează programul anual al auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, cuprinzând listele cabinetelor prevăzute a fi auditate pe baza propunerilor formulate de filiale; b) urmărește realizarea programului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile pe baza graficelor de eșalonare lunară a cabinetelor transmise de filiale; c) pregătește și adaptează la condițiile conjuncturale metodologia auditului de…

Read More

Expert contabil

Expert contabil

Profesia/activitatea de expert contabil poate fi desfășurată de persoana care are calitatea de expert contabil ori se poate constitui în societate comercială conform legii cu respectarea următoarelor condiții[1]: să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; majoritatea acționarilor sau asociaților să fie experți contabili și să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale; consiliul de administrație al societății comerciale să fie ales în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili; acțiunile să…

Read More