Ordin privind ȋncadrarea ȋn activitatea de creație de programe pentru calculator

Ordin privind ȋncadrarea ȋn activitatea de creație de programe pentru calculator

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 573/30.07.2015  Ministerul pentru Societatea Informațională Nr. 217 din 31 martie 2015 Ministerul Educației și Cercetării Științifice nr. 4172 din 4 iunie 2015 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Nr. 1348 din 29 iunie 2015 Ministerul Finanțelor Publice Nr. 385 din 16 iulie 2015 Având ȋn vedere prevederile: – Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare; – Hotărârii Guvernului…

Read More

Profesia contabilă la nivelul UE

Profesia contabilă la nivelul UE

La nivelul Uniunii Europene procesul de reglementare a profesiei contabile deși poate părea oarecum fragmentat, se depun eforturi intense de a se crea un cadru legal unitar de reglementare. Pentru a se realiza acest deziderat se are în vedere întreaga arie de acoperire a profesiei contabile privind serviciile de contabilitate și raportare financiară. În acest scop Comisia Europeană proiectează și stabilește reguli destinate să întărească realizarea cerinței principale ca informația financiară pregătită și publicată de…

Read More

Modificări ale politicilor contabile

Modificări ale politicilor contabile

O entitate trebuie să modifice o politică contabilă doar dacă modificarea: este impusă de un IFRS ; sau are drept rezultat situaţii financiare care oferă informaţii fiabile şi mai relevante cu privire la efectele tranzacţiilor, ale altor evenimente sau condiţii asupra poziţiei financiare, performanţei financiare sau fluxurilor de trezorerie ale entităţii. Utilizatorii situaţiilor financiare trebuie să poată compara situaţiile financiare ale unei entităţi pe parcursul unei perioade de timp, pentru a identifica tendinţele poziţiei sale…

Read More

Consecvenţa politicilor contabile

Consecvenţa politicilor contabile

O entitate trebuie să îşi selecteze şi să îşi aplice politicile contabile în mod consecvent pentru tranzacţii, alte evenimente şi condiţii similare, cu excepţia cazului în care un IFRS prevede sau permite, în mod specific, clasificarea elementelor pentru care ar putea fi adecvată aplicarea unor politici contabile diferite. Dacă un IFRS prevede sau permite o astfel de clasificare, trebuie să fie selectată şi aplicată fiecărei categorii, în mod consecvent, o politică contabilă adecvată.

Read More

modificări de estimări contabile

modificări de estimări contabile

O modificare a estimării contabile reprezintă o ajustare a valorii contabile a unui activ sau a unei datorii, sau valoarea consumului periodic al unui activ, care rezultă din evaluarea situaţiei prezente a activelor şi datoriilor şi a beneficiilor şi obligaţiilor viitoare preconizate asociate acestora. Modificările estimărilor contabile rezultă de pe urma noilor informaţii sau a noilor evoluţii şi, în consecinţă, nu reprezintă corectări ale erorilor. Omisiunile sau declaraţiile eronate privind elementele sunt semnificative dacă acestea…

Read More

Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii

Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii

O întreprindere trebuie să prezinte o situaţie a variaţiei capitalurilor proprii care să conţină: – profitul sau pierderea perioadei; – fiecare element de venit şi cheltuială care (ca urmare a prevederilor unui Standard sau interpretare) este recunoscut direct în capitalul propriu şi totalul acestor elemente; – totalul cheltuielilor şi veniturilor perioadei (calculat ca sumă a elementelor prezentate mai sus) prezentând separat sumele atribuibile societăţii mamă şi minoritarilor; – efectele schimbărilor de politică contabilă şi corecţiilor…

Read More

Datorii curente şi necurente

Datorii curente şi necurente

O datorie constituie un element curent al bilanţului, atunci când trebuie să fie rambursată: fie în cadrul ciclului normal de exploatare al întreprinderii; fie la o scadenţă în cadrul următoarelor douăsprezece luni care succed datei închiderii exerciţiului. Toate celelalte datorii sunt datorii necurente. Unele datorii curente, precum datoriile comerciale, cele legate de relaţiile cu salariaţii sau de alte costuri operaţionale, fac parte din necesarul în fond de rulment utilizat în ciclul normal de exploatare al…

Read More

Activele curente şi necurente

Activele curente şi necurente

Activele curente ale bilanţului cuprind: elemente destinate să fie realizate, sau deţinute pentru a fi vândute sau consumate, în cadrul ciclului normal de exploatare al întreprinderii; sau elementele destinate, în principal, pentru a fi negociate pe diferite pieţe sau deţinute într-o perspectivă de termen scurt, întreprinderea aşteptându-se să le realizeze în maximum un an de la data închiderii exerciţiului; sau lichidităţile sau cvasilichidităţile, dacă utilizarea acestora nu este supusă restricţiilor. Elemente necurente includ atât imobilizările…

Read More

Situatia pozitiei financiare sau bilantul contabil

Situatia pozitiei financiare sau bilantul contabil

În conformitate cu norma internaţională IAS l, structura şi conţinutul bilanţului trebuie să realizeze distincţia dintre elementele curente şi cele necurente. În funcţie de natura activităţii sale, fiecare întreprindere care aplică referenţialul internaţional trebuie să decidă dacă este util să efectueze distincţia dintre elementele curente şi necurente ale bilanţului său, atât pentru datorii, cât şi pentru active. Atunci când o astfel de distincţie nu este efectuată, activele şi datoriile sunt clasificate, în principiu, în funcţie…

Read More