Capitolul 3 (Concluzii)

Capitolul 3 (Concluzii)

Capitolul III Concluzii al raportului de expertiză contabilă trebuie să conțină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare)  al/a expertizei contabile, preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II Desfășurarea expertizei contabile.

Read More

Capitolul 2 (Desfășurarea expertizei)

Capitolul 2 (Desfășurarea expertizei)

Capitolul II Desfășurarea expertizei contabile trebuie să cuprindă cel puțin următoarele paragrafe: – Fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei, cu descrierea amănunțită a operațiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor și faptelor analizate, a surselor de informații utilizate – Fiecare paragraf trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil, care trebuie să fie precis, concis, redactat într-o manieră analitică, ordonată și sistematizată și fără aprecieri ale expertului asupra calității…

Read More

Capitolul 1 (Introducere) al raportului

Capitolul 1 (Introducere) al raportului

Capitolul I Introducere, al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puțin urmatoarele paragrafe: – identificarea expertului numit să efectueze expertiza contabilă judiciară cu nume, prenume, domiciliu, număr carnet, poziția din Tabloul Corpului – identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numărul și data încheierii de sedință (în cazul dosarelor civile) sau al Ordonanței de numire (în cauzele penale), identificarea părților din proces și a calității procesuale a lor (reclamant, pârât, inculpat, etc) iar…

Read More

Obiectivele expertizei contabile

Obiectivele expertizei contabile

Ca principiu, natura și obiectivul verificărilor sau expertizelor contabile pot să rezulte din: – mandatul primit – prevederile unor texte de lege – împrejurarile care au determinat lucrarea Determinarea naturii și a obiectului lucrării este nemijlocit legată de modul de incredințare a mandatului. În cazul expertizelor contabile problema se pune în două moduri distincte și anume: – la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de către beneficiarul expertizei, mandatul fiind încredințat prin semnarea contractului –…

Read More

Enumerați trăsăturile expertizei contabile?

Enumerați trăsăturile expertizei contabile?

Principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă judiciară sunt: a) este un mijloc de probă în justiție care intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată, b) este activitatea prin care organele de judecată primesc informații de natură economico financiară cu scopul de a stabili adevarul necesar soluționării temeinice și legale a cauzelor privind faptele cercetate și anchetate sau judecate c) se limitează la…

Read More

Cum pot fi fixate și plătite onorariile stabilite prin contract?

Cum pot fi fixate și plătite onorariile stabilite prin contract?

Odată cu numirea expertului contabil prin încheiere de ședință, se stabilește un onorariu provizoriu, care se depune de către partea din dosar în sarcina căreia a dispus instanța de judecată. Acest onorariu provizoriu se plătește în contul Biroului Local de Expertize de pe langă Tribunalul Judetean. După finalizarea raportului de expertiză contabilă, expertul contabil numit depune la instanța de judecată o notă de fundamentare a onorariului, prin care se stabilește suma totală de plată în…

Read More

Abateri disciplinare

Abateri disciplinare

Fapta săvârșită de un membru al Corpului, indiferent de funcția deținută în structurile alese și funcționale, prin care se încalcă dispozițiile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ale Codului etic național al profesioniștilor contabili, hotărârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinară. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios fața de membrii Corpului, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice sau față de alți participanți la…

Read More

Exercitarea profesiei contabile

Exercitarea profesiei contabile

Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie și  să se manifeste liber față de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea și , în general, cu independența profesională. Exercitarea profesiei de expert contabil și  de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independenței profesiei; expertul contabil și  contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se gaseasca în și tuația de conflict de interese și  în nicio altă și tuație care ar putea aduce atingere…

Read More

Contabil autorizat

Contabil autorizat

Profesia/activitatea de contabil autorizat poate fi desfășurată de persoana care are calitatea de contabil autorizat ori se poate constitui în societate comercială conform legii. Accesul la profesia de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului[1]. Se poate prezenta la examenul de…

Read More