Condiții auditor de calitate

Condiții auditor de calitate

Auditor de calitate poate fi persoana care îndeplinește următoarele condiții: a) este cetățean român și are domiciliul în România; b) are exercițiul drepturilor civile; c) are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani; d) beneficiază de pregătire profesională desăvârșită și face dovada pregătirii sale profesionale continue; e) a avut un comportament personal și profesional ireproșabil de la înscrierea în Corp până în prezent și corespunde cerințelor din punctul de vedere al…

Read More

Deosebiri expertiza și controlul

Deosebiri expertiza și controlul

Principalele deosebiri intre expertiza contabila si controlul financiar sunt urmatoarele: Privite sub aspect organizatoric, organele de control sunt salariații permanenți ai unităților unde lucrează, pe când experții contabili sunt numiți de organele în drept pe timp limitat. Atribuțiile de control constituie pentru organele de control sarcini proprii de muncă, pe când experții efectuează expertize în afara activității lor obișnuite. Activitatea de control se desfășoară în mod permanent, pe când activitatea de expertiză numai atunci când este…

Read More

Asemănări expertiza și controlul

Asemănări expertiza și controlul

Principalele asemanari intre expertiza contabila si controlul financiar sunt urmatoarele: Atât activitatea de control, cât și cea de expertiză au ca obiectiv prioritar apărarea integrității patrimoniului agenților economici și al instituțiilor bugetare sau de alt profil; Ambele activități se efectuează de economiști cu înaltă calificare și cu reputație neștirbită; În principiu, atât organele de control, cât și experții contabili folosesc aceeași sursă de investigații și aceeași metodologie; Ambele activități au la bază aceeasi legislație economico-financiară

Read More

Valorificarea raportului de expertiză

Valorificarea raportului de expertiză

Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă de filă, inclusiv anexele. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acesteia în termenul legal sau contractual. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către nici una din părțile interesate în efectuarea expertizei contabile. De regulă, raportul de expertiză contabilă se întocmește în două exemplare originale, unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile și unul rămâne…

Read More

Capitolul 3 (Concluzii)

Capitolul 3 (Concluzii)

Capitolul III Concluzii al raportului de expertiză contabilă trebuie să conțină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare)  al/a expertizei contabile, preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II Desfășurarea expertizei contabile.

Read More

Capitolul 2 (Desfășurarea expertizei)

Capitolul 2 (Desfășurarea expertizei)

Capitolul II Desfășurarea expertizei contabile trebuie să cuprindă cel puțin următoarele paragrafe: – Fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei, cu descrierea amănunțită a operațiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor și faptelor analizate, a surselor de informații utilizate – Fiecare paragraf trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil, care trebuie să fie precis, concis, redactat într-o manieră analitică, ordonată și sistematizată și fără aprecieri ale expertului asupra calității…

Read More

Capitolul 1 (Introducere) al raportului

Capitolul 1 (Introducere) al raportului

Capitolul I Introducere, al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puțin urmatoarele paragrafe: – identificarea expertului numit să efectueze expertiza contabilă judiciară cu nume, prenume, domiciliu, număr carnet, poziția din Tabloul Corpului – identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numărul și data încheierii de sedință (în cazul dosarelor civile) sau al Ordonanței de numire (în cauzele penale), identificarea părților din proces și a calității procesuale a lor (reclamant, pârât, inculpat, etc) iar…

Read More

Dispunerea expertizei contabile

Dispunerea expertizei contabile

Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părților în fazele de instrumentare și de judecată ale unor cauze civile și/sau comerciale, atașate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. În cazul expertizelor contabile judiciare penale, organele care dispun proba cu expertiză contabilă, se…

Read More

Obiectivele expertizei contabile

Obiectivele expertizei contabile

Ca principiu, natura și obiectivul verificărilor sau expertizelor contabile pot să rezulte din: – mandatul primit – prevederile unor texte de lege – împrejurarile care au determinat lucrarea Determinarea naturii și a obiectului lucrării este nemijlocit legată de modul de incredințare a mandatului. În cazul expertizelor contabile problema se pune în două moduri distincte și anume: – la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de către beneficiarul expertizei, mandatul fiind încredințat prin semnarea contractului –…

Read More

Expertiza extrajudiciară

Expertiza extrajudiciară

Redactarea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară trebuie să respecte aceleași exigențe ca și redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară, cu unele particularități, cum sunt: a) Raportul de expertiză contabilă judiciară este reglementat procedural (Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală) și nu poate fi efectuat decât de către expertul care a fost desemnat să-l efectueze, un astfel de impediment un există în cazul raportului de expertiza contabilă extrajudiciară, acesta putând fi efectuat și…

Read More
1 2 3 6