Atribuțiile auditorului de calitate

Departamentul pentru urmărirea aplicării normelor profesionale și auditului de calitate, denumit în continuare DUANPAC, are următoarele atribuții:

 1. a) elaborează programul anual al auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, cuprinzând listele cabinetelor prevăzute a fi auditate pe baza propunerilor formulate de filiale;
 2. b) urmărește realizarea programului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile pe baza graficelor de eșalonare lunară a cabinetelor transmise de filiale;
 3. c) pregătește și adaptează la condițiile conjuncturale metodologia auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 4. d) analizează cazurile de recuzare a auditorilor de calitate și face propunerile care se impun;
 5. e) organizează testul-interviu în vederea angajării auditorilor de calitate, analizează și controlează activitatea acestora și propune măsuri de sancționare, după caz;
 6. f) analizează dosarele de audit de calitate și formulează dispozițiile către filiale, cuprinzând măsurile care trebuie luate ca urmare a auditărilor efectuate la cabinete;
 7. g) gestionează certificatele de atestare a auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile și prezintă propunerile de emitere a acestora cabinetelor auditate;
 8. h) efectuează auditul de calitate al lucrărilor de expertiză contabilă la solicitarea Comisiei superioare de disciplină;
 9. i) în cazul unor încălcări ale legislației și reglementărilor în domeniu privind exercitarea profesiei, ale Codului etic național al profesioniștilor contabili, precum și ale normelor profesionale emise de Corp, sesizează consiliul filialei;
 10. j) rezolvă problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigațiilor proprii sau a sesizărilor primite de la terțe persoane în domeniul serviciilor contabile;
 11. k) elaborează semestrial sinteza auditului de calitate și o prezintă, prin directorul general, președintelui Consiliului superior al Corpului;
 12. l) asigură instruirea auditorilor de calitate, organizează mese rotunde și întâlniri de lucru în domeniul auditului de calitate al serviciilor contabile;
 13. m) elaborează bugetul anual de costuri (retribuții, cheltuieli de transport și cazare) privind auditul de calitate, pe care îl prezintă spre aprobare, prin directorul general, Consiliului superior al Corpului;
 14. n) urmărește modul de îndeplinire de către auditorii de calitate a obligațiilor ce le revin cu privire la contribuția acestora la realizarea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al filialei, referitor la veniturile din cotizații de la membri și la veniturile din activități profesionale (art. 12 lit. e) din prezentul regulament), și propune, după caz, măsurile ce se impun;
 15. o) elaborează tematici și materiale documentare pe care le transmite auditorilor de calitate pentru îndrumarea membrilor Corpului în aplicarea legislației și reglementărilor în domeniu, a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a Codului etic național al profesioniștilor contabili, precum și a normelor profesionale emise de Corp (art. 12 lit. f) din prezentul regulament).

Auditorii de calitate au următoarele atribuții:

 1. a) auditarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;
 2. b) întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de expertiză contabilă aflate pe rol la comisiile de disciplină ale CECCAR, la cererea acestor comisii;
 3. c) elaborarea documentelor de evidență a activităților desfășurate și raportarea.

 

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute mai sus, auditorii de calitate vor proceda astfel:

 1. studiază raportul de expertiză și opiniile separate ale experților contabili ai părților, după caz, urmărind dacă:

– în elaborarea lucrării, experții contabili autori au respectat în totalitate prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile”;

– obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător, iar răspunsurile date au fost susținute prin acte și documente care au legătură cu cauza;

– autorii lucrării nu s-au îndepărtat de știința contabilității, procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrări și operațiuni care presupun alte cunoștințe decât cele contabile;

– răspunsurile la întrebări / concluziile sunt susținute de prevederi legale sau de reglementările în domeniu;

– autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic național al profesioniștilor contabili;

 1. verifică starea de independență a expertului contabil în raport cu cauza și mandatul primit pe baza declarației date pe propria răspundere și semnate de către expertul contabil; declarația se apostilează de către auditorul de calitate cu mențiunea „dată în fața noastră”, fiind prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

La întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de expertiză contabilă solicitate de comisiile de disciplină, auditorii de calitate urmăresc aceleași obiective prevăzute la pct. 1.

Constatările și observațiile auditorului de calitate se vor înscrie într-un referat privind auditarea modului de respectare a normelor profesionale, prevăzut în anexa nr. 4 la regulament.

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 19 lit. b) și c), auditorul de calitate colaborează cu compartimentul de etică și cu celelalte compartimente ale filialei, cu comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei, precum și cu compartimentele din cadrul Aparatului central al Corpului.