Abateri disciplinare

Fapta săvârșită de un membru al Corpului, indiferent de funcția deținută în structurile alese și funcționale, prin care se încalcă dispozițiile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ale Codului etic național al profesioniștilor contabili, hotărârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinară.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

 • a) comportament necuviincios fața de membrii Corpului, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice sau față de alți participanți la reuniunile de lucru ale organelor de conducere și control ale Corpului;
 • b) absența nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferința Națională;
 • c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic național al profesioniștilor contabili și a normelor Corpului referitoare la publicitate;
 • d) absența nejustificată de la acțiunile de pregătire și dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp;
 • e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;
 • f) nerespectarea obligației de păstrare a secretului profesional;
 • g) nedeclararea sau declararea parțială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata cotizației prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor;
 • h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite, la filiala de care aparține, declarațiile anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumbă președintelui consiliului de administrație sau administratorului unic, după caz;
 • i) încălcarea dispozițiilor cu privire la incompatibilități sau conflicte de interese;
 • j) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control și auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională;
 • k) nedepunerea declarațiilor sau declarațiilor neconforme cu realitatea, în relațiile cu Corpul sau cu terții;
 • l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terți de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fără consimțământul acestora sau fără să fi fost consultați;
 • m) nerespectarea normelor și standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terți;
 • n) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calității serviciilor profesionale;
 • o) orice alte încălcări ale normelor și hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului.

La stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare se va ține seama de gravitatea încălcării și de consecințele acesteia.

Următoarele abateri disciplinare se sancționează astfel:

Abaterea Sancțiunea
a) Neplata cotizației profesionale sau/și a celorlalte obligații bănești, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puțin de 3 luni și nici mai mult de un an
b) Condamnarea definitivă pentru săvârsirea unei infracțiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale Interdicția dreptului de exercitare a profesiei
c) Încalcarea cu intenție, prin acțiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material Interdicția dreptului de exercitare a profesiei
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viză anuală pentru exercitarea profesiei, legal acordată Interdicția dreptului de exercitare a profesiei
e) Nerespectarea standardelor profesionale și a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6-12 luniInterdicția dreptului de exercitare a profesiei, în caz de repetare

Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii faptei.

Sursa: Regulament de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania